het onderwijs op De Kleine Wereld

De Kleine Wereld is een school die kinderen voorbereidt en opleidt om in de wijde wereld bekwaam te zijn in de kunst van het leven.  Het pedagogisch tactvol onderwijs op OBS De Kleine Wereld wordt vorm gegeven vanuit vijf kernwaarden:
 
 
vertrouwen
openheid 
verbinding
compassie
geduld


De medewerkers van De Kleine Wereld vinden in het gedachtegoed van Prof. Luc Stevens de onderbouwing van wat zij altijd al vonden en voelden: het kind hoort centraal te staan in ons onderwijs, niet de cijfers, grafieken en plannen.
‘Eerst het kind, dan de leerling’ is een lijfspreuk van NIVOZ-directeur Luc Stevens (1941). Centraal in zijn filosofie staan de onvervreemdbare rechten van het kind. Kom je hieraan tegemoet, dan komen veel resultaten die je van hen verwacht als leerling vanzelf.
Luc Stevens is de founding  father van  het Nivoz.
 

In de praktijk van opvoeding en onderwijs is er een groeiende behoefte aan pedagogisch denken, pedagogische reflectie en betekenisvolle pedagogische theorie. Het NIVOZ is op dit moment een van de belangrijke plaatsen waar in deze behoefte wordt voorzien.
Met een brede portfolio aan activiteiten – georganiseerd vanuit drie pijlers: Forum, Opleidingen en platform hetkind – vervult het NIVOZ de functies van een pedagogische universiteit.
Vanuit een gefundeerd en emancipatoir mens- en wereldbeeld en een visie op pedagogiek als een dienstbare of betrokken handelingswetenschap ontwikkelt, verzamelt en verspreidt het NIVOZ kennis,  inzichten en ervaringen of maakt deze operationeel. Het put uit zowel bronnen van wetenschappelijke kennis en ervaring als uit bronnen van inspiratie, zoals historisch pedagogische, ethisch-filosofische en levensbeschouwelijke. De verklaring van de rechten van het kind en het Earth Charter zijn voor het NIVOZ altijd aanwezige oriëntaties. Het werk van het NIVOZ staat, alle overwegingen samengevat, op twee pijlers: verbondenheid en verantwoordelijkheid. Het NIVOZ draagt bij aan opinievorming, vormt, versterkt en legitimeert schoolleiders en leraren in het creëren van goede onderwijspraktijk in de drie functies van kwalificatie, socialisatie en personalisatie (Biesta en leerstoel Pedagogische dimensies). Met andere woorden een praktijk waarin jonge mensen al hun mogelijkheden vol leren inzetten op weg naar eigenstandigheid of volwassenheid, verbonden met en verantwoordelijk voor zichzelf, anderen en het andere, georiënteerd op een vreedzame, duurzame en werkzame samenleving.
Het team van De Kleine Wereld ontwikkelt zich continu en laat zich daarbij inspireren en steunen door het NIVOZ en hetkind.org. 
 

zie voor meer informatie 
http://hetkind.org/nivoz-en-hetkind