medezeggenschapsraad 


De medezeggenschapsraad adviseert en beslist mee over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Concreet overlegt de medezeggenschapsraad met de directie en het schoolbestuur allerlei beleidszaken die de school aangaan.

Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft, bekend maken bij het bestuur.

De MR (Medezeggenschapsraad) van De Kleine Wereld bestaat uit 6 leden:
drie ouders en drie personeelsleden.

 

De oudergeleding

De teamgeleding

Mevr. C. Hopmans

Wout Gerritse 

Mevr. Benic

Touria Hamach

Mevr. A. Aslan

Satty Dihal